факсмашина

  • 1факсмашина — …

    Словарь синонимов

  • 2факс — (анг. fax) праќање и прием на печатени податоци на лист хартија меѓу две оддалечени места со помош на телекомуникациски врски се изведува со факсмашина што ги скенира податоците печатени на хартија и ги претвора во кодови што можат да се праќаат… …

    Macedonian dictionary